Kontakt

Stomatologia Kaczyńska s.c.
ul. ks. St. Andrukiewicza 11
15-204 Białystok
tel. +48 85 732 3626
mail: stomatologia@kaczynska.com.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stomatologia Kaczyńska s.c., ul. ks. St. Andrukiewicza 11/U1, 15-204 Białystok;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@kaczynska.com.pl;

3) dane osobowe przetwarzane są dla celów zdrowotnych na podstawie art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności dla celów:

· profilaktyki zdrowotnej;

· diagnozy medycznej i leczenia;

· zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej;

· zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego;

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, pracownie protetyki stomatologicznej, dostawca oprogramowania elektronicznej dokumentacji medycznej (w drodze umowy powierzenia);

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

9) dane nie podlegają profilowaniu.